Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne

SPRAWA NR 3/2016: Budowa układu drogowego w Oddziale Łódzkim Filmoteki Narodowej, ul. Łąkowa 29

Treść zapytania

Zamówienie obejmuje całość robót ziemno-budowlanych związanych z kompleksową przebudową układu drogowego nieruchomości w Łodzi – wraz z częściowym urządzeniem obszarów zielonych (roboty ziemno-drogowe i kanalizacyjne).

Remontowane nawierzchnie znajdują się w na działce nr 88/25 zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 29 w Łodzi.
Na powyższej działce istnieją zniszczone nawierzchnie z płyt betonowych typu trylinka.

Układ komunikacyjny zaprojektowano tak, że stara nawierzchnia z trylinki ma zostać wykorzystana jako podbudowa pod nawierzchnię z kostki betonowej o h=8 cm.
Remontowaną nawierzchnię należy zmodyfikować poprzez zwiększenie zieleni i doprojektowano chodnik o szerokości 1.5 m.
Wykonawca wymieni krawężniki na nowe, rozbierze murki okalające zieleń i wbuduje w ich miejsce palisadę oraz wybuduje nowe schody terenowe.

Wynik postępowania

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Filmoteka Narodowa (Zamawiający) informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę DANAK Firma Budowlana Marciszewski, Zawadowscy Sp.j., ul. Piotrkowska 235/241, 90-456 Łódź z ceną 138 298,37 zł. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): Cena – 60%, Gwarancja – 30%, Termin wykonania – 8%, Termin płatności – 2%. Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.


Kategoria: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2016-08-26   10:00
Fax: +48 22 540 83 33


Pliki do pobrania