Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne

SPRAWA NR 2/2016: Dostarczenie i wdrożenie urządzeń sieciowych.

Treść zapytania

Zamówienie będzie polegało na zakupie 4 urządzeń typu Firewall, 11 urządzeń typu AccessPoint wraz z kontrolerem oraz 18 urządzeń typu przełącznik. Poza dostarczeniem sprzętu oferent zobowiązany będzie do instalacji dostarczonego sprzętu, jego konfiguracji wraz z jej przeniesieniem z obecnie używanych urządzeń, które wymagają zastąpienia ze względu na ich wiek i awaryjność. Urządzenia typu AP oraz kontroler mają umożliwić uruchomienie w budynkach Filmoteki Narodowej sieci bezprzewodowej wraz z pełną kontrolą urządzeń z niej korzystających. Sieć ma być uruchomiona dla pracowników oraz dla gości.

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia następujących urządzeń/sprzętu:

  1. System zabezpieczeń 1 (SECURITY) – 1 szt.,
  2. System zabezpieczeń 2 (SECURITY) – 1 szt.,
  3. System zabezpieczeń 3 (SECURITY) – 1 szt.,
  4. Sieć bezprzewodowa – Kontroler (WLAN) – 4 szt.,
  5. Sieć bezprzewodowa – Punkt dostępowy wraz z zasilaczem PoE (WLAN) – 11 szt.,
  6. Sieć przewodowa – Przełącznik 1 (LAN) – 4 szt.,
  7. Sieć przewodowa – Przełącznik 2 (LAN) – 8 szt.,
  8. Sieć przewodowa – Przełącznik 3 (LAN) – 6 szt..

Ponadto Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi szkolenia oraz wdrożenia dostarczonego sprzętu.

Wynik postępowania

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Filmoteka Narodowa (Zamawiający) informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę NetGain Waldemar Kowalczyk, ul. Zaciszna 25/12, 55-200 Oława z ceną 184 524,60 zł. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): Cena – 70 %, Gwarancja i wsparcie techniczne – 30%. Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.


Kategoria: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2016-07-25   09:00
Fax: +48 22 540 83 33


Pliki do pobrania