Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne

WSPARCIE TECHNICZNE W ZAKRESIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONYCH DO RESTAURACJI TAŚMY FILMOWEJ.

Treść zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług wsparcia technicznego na dotychczas zainstalowanym systemie do rekonstrukcji cyfrowej i archiwizacji NAS/SAN oraz wykonywanie wsparcia technicznego oprogramowania do rekonstrukcji cyfrowej obrazu filmowego Diamant wyprodukowanego przez firmę HS Art, którego użytkownikiem jest Zamawiający.

 

W związku z wykonywaniem prac przy rekonstrukcji cyfrowej materiałów filmowych, dostarczone usługi i zastosowane rozwiązania techniczne oraz użyte oprogramowania muszą być legalne bez wad prawnych i gwarantować najwyższą jakość przetwarzanych materiałów na potrzeby archiwizacji wieczystej oraz spełniać dalej wymienione parametry.

 

Zamówienie składa się z dwóch części (zadań):

Zadanie 1 - Wykonanie sukcesywnego serwisu systemu komputerowego do rekonstrukcji cyfrowej obrazu filmowego z archiwum NAS/SAN firmy HP, którego użytkownikiem jest Zamawiający.

Zadanie 2 - Wykonanie wsparcia technicznego oprogramowania do rekonstrukcji cyfrowej obrazu filmowego Diamant wyprodukowanego przez firmę HS Art, którego użytkownikiem jest Zamawiający.

9.05.2017 r.

Zamawiający zamieszcz informacje z publicznego otwarcia ofert.

Wynik postępowania

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Filmoteka Narodowa (Zamawiający) informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

- Zadanie nr 1 – Golem Tomasz Michalak, ul. Dygasińskiego 5/2, 01-603 Warszawa z ceną 66 272,40 zł,

- Zadanie nr 2 - HS-Art Digital Service GmbH, Dietrichsteinplatz 3, A-8010 Graz, Austria z ceną 54 000,00 zł netto (po doliczeniu podatku VAT, który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 66 420,00 zł).

Wykonawcy w poszczególnych częściach zamówienia przedstawili najkorzystniejsze oferty pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): Cena – 60%, Czas usunięcia usterki – 10%, Szkolenie – 20%, Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 10%.

Wykonawcy w poszczególnych częściach zamówienia otrzymali największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu odnośnie każdej z części zamówienia.


Kategoria: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2017-05-09   10:00
Fax: +48 22 540 83 33


Pliki do pobrania