Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne

WSPARCIE TECHNICZNE W ZAKRESIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH PRZEZNACZONYCH DO RESTAURACJI TAŚMY FILMOWEJ.

Treść zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług wsparcia technicznego na dotychczas zainstalowanym systemie do rekonstrukcji cyfrowej i archiwizacji NAS/SAN oraz systemie do nieliniowego montażu FCP działającego w środowisku SAN-LAN.

 

W związku z wykonywaniem prac przy rekonstrukcji cyfrowej materiałów filmowych, dostarczone usługi i zastosowane rozwiązania techniczne oraz użyte oprogramowania muszą być legalne bez wad prawnych i gwarantować najwyższą jakość przetwarzanych materiałów na potrzeby archiwizacji wieczystej oraz spełniać wymienione w SIWZ parametry.

10.04.2017 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z publicznego otwarcia ofert.

Wynik postępowania

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Filmoteka Narodowa (Zamawiający) informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

- Zadanie nr 1 – Jupiter – Integration Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa z ceną 75 276,00 zł.

Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): Cena – 60%, Intensywność czynności serwisowych – 30%, Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 10%.

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy unieważnił postępowanie w części objętej zadaniem nr 2. Powodem unieważnienia jest fakt, iż oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty. W postępowaniu złożono jedną ofertę (Golem Tomasz Michalak, ul. Dygasińskiego 5/2, 01-603 Warszawa) z ceną 121 622,40 zł. Natomiast Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 60 700,50 zł.


Kategoria: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2017-04-10   10:00
Fax: +48 22 540 83 33


Pliki do pobrania