Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne

DOSTAWA SERWERA WRAZ Z MACIERZĄ ORAZ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY FILMOTEKI NARODOWEJ.

Treść zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zestawów komputerowych, laptopów, skanerów i duplikatora płyt na potrzeby działów Filmoteki Narodowej oraz serwera NODE dla systemu CK.

 

Zamówienie składa się z 2 części (zadań):

  1. Zakup sprzętu komputerowego, zestawów komputerowych, laptopów, skanerów i duplikatora płyt na potrzeby działów Filmoteki Narodowej,
  2. Zakup na potrzeby systemu Katalogu Centralnego, serwera wraz z macierzą w celu uruchomienia migracji zbiorów ikonograficznych.

 

3.02.2017 r.

Zamawiający zamieszcza w załączeniu pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

6.02.2017 r.

Zamawiający zamieszcza:

- pytania i odpowiedzi do treści SIWZ z dnia 6.02.2017 r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,

- modyfikację treści SIWZ z dnia 6.02.2017 r.,

- poglądowy załącznik n2 8 - zadanie nr 2. Wykonawcy mają obowiązek wprowadzić samodzielnie zmiany do treści oferty, w tym wypełniając odpowiednie załączniki do oferty.

9.02.2017 r.

Zamawiający w załączeniu zamieszcza informacje z publicznego otwarcia ofert.

Wynik postępowania

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Filmoteka Narodowa (Zamawiający) informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

- Zadanie nr 1 – ZPiZI Unipol Serwik Dominik, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa z ceną 89 774,01 zł;

- Zadanie nr 2 – E-TECH s.c. M.Duda, P.Kapusta, ul. Tuwima 95A, 90-031 Łódź z ceną 68 693,04 zł.

Wykonawcy, odnośnie poszczególnych zadań, przedstawili najkorzystniejsze oferty pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): Cena – 60%, Gwarancja – 40%.

Wykonawcy, w poszczególnych zadaniach, otrzymali największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu odnośnie konkretnej części zamówienia.


Kategoria: Przetarg nieograniczony
Fax: +48 22 540 83 33.


Pliki do pobrania