Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne

UTRZYMANIE STANU CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH I NA TERENIE FILMOTEKI NARODOWEJ

Treść zapytania

20.12.2016 r.

Zamawiający zamieszcza infoirmacje z publicznego otwarcia ofert.

Wynik postępowania

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Filmoteka Narodowa (Zamawiający) informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

- Zadanie nr 1 – Awima Sp. j. B. Wiśniewski, ul. 3-go Maja 2B/22, 05-410 Józefów z ceną 116 260,68 zł;

- Zadanie nr 2 – Zakład Usług Porządkowych Grażyna Domaszewicz, ul. Jaspisowa 63, 91-360 Łódź z ceną 95 079,60 zł,

- Zadanie nr 3 – Szczotka Plus Sp. z o.o., ul. Połczyńska 106, 01-304 Warszawa z ceną 118 008,00 zł.

Wykonawcy, w poszczególnych zadaniach, przedstawili najkorzystniejsze oferty pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): Cena – 100%.

Wykonawcy, w poszczególnych zadaniach, otrzymali największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu odnośnie konkretnej części zamówienia.


30.12.2016 r.

W dniu 29.12.2016 r. wykonawca Awima Sp. j. B. Wiśniewski, ul. 3-go Maja 2B/22, 05-410 Józefów, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zadaniu nr 1 odmówił podpisania umowy z Zamawiającym.

Zmawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 w związku z art. art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy unieważnił przedmiotowe postępowanie w części objętej zadaniem nr 1 z powodu, iż oferta z najniższą ceną (druga w kolejności) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na zamówienie do wysokości oferty z najniższą ceną.

Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 123 868,80 zł, a kolejna oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 207 972,00 zł.

 Mając powyższe na względzie, Zamawiający unieważnił postępowanie w części objętej Zadaniem nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.


Kategoria: Zapytanie o cenę


Pliki do pobrania