Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne

DOSTAWA MACIERZY DLA SYSTEMU BACKUPOWEGO, SERWERA NODE DLA SYSTEMU CK ORAZ UAKTUALNIENIA OPROGRAMOWANIA DO REKONSTRUKCJI CYFROWEJ OBRAZU.

Treść zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dla systemu backupowego, serwera NODE dla systemu CK oraz uaktualnienia oprogramowania do rekonstrukcji cyfrowej obrazu. Zamówienie składa się z 3 części (zadań):

  1. Dostawa macierzy wraz z instalacją i wdrożeniem do istniejącego systemu przechowywania i backupu danych Filmoteki Narodowej,
  2. Zakup na potrzeby systemu Katalogu Centralnego, serwera wraz z macierzą w celu uruchomienia migracji zbiorów ikonograficznych,
  3. Uaktualnienie oprogramowania Diamant Film V-8 firmy HS-ART, którym dysponuje Filmoteka Narodowa.

Wynik postępowania

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Filmoteka Narodowa (Zamawiający) informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Zadanie nr 1 – ADT Group Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa z ceną 84 255,00 zł;

Zadanie nr 2 – Virtual Technologies IT Sp. z o.o., ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice z ceną 61 364,70 zł.

Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): Cena – 60%, Gwarancja – 20%, Termin wykonania – 20%.

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

 

Zamawiający informuje, iż unieważnił postępowanie w części zamówienia objętej Zadaniem nr 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z powodu, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jedyna oferta, która wpłynęła w tej części zamówienia została odrzucona z powodu, iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej poprawienie miałoby istotny wpływ na treść oferty.

15.12.2016 r.

Zamawiający działając na wniosek E-TECH s.c. M.Duda, P.Kapusta, zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Ustawy), unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawca zarzucił, iż Virtual Technologies IT Sp. z o.o. zaoferował serwer Dell PowerEdge R530, który nie posiada wentylatorów hotplug’owych. Virtual Technologies IT Sp. z o.o., w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień, oświadczyła, iż serwer posiada rozwiązanie równoważne tzn. serwer pracuje w trybie failover.

Zamawiający informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę E-TECH s.c. M.Duda, P.Kapusta, ul. Tuwima 95A, 90-031 Łódź z ceną 98 363,10 zł (Zadanie nr 2). Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 13 SIWZ: Cena – 60%, Gwarancja – 20%, Termin wykonania – 20%. Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Zamawiający informuje, iż unieważnił postępowanie w części zamówienia objętej Zadaniem nr 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z powodu, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zaoferował wykonanie zamówienia w terminie do 11.12.2016 r. Termin wykonania był istotnym czynnikiem wyboru oferty (kryterium wyboru oferty).


Kategoria: Aukcje elektroniczne


Pliki do pobrania