Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne

Sprawa nr 4/2016: Budowa węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Łąkowej 29 w Łodzi.

Treść zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa węzła cieplnego obsługującego budynek Filmoteki Narodowej w Łodzi, przy ul. Łąkowej 29 w zakresie zasilania czynnikiem grzewczym istniejących wewnętrznych instalacji c.o. i wentylacji.

 

Całokształt robót techniczno-montażowych związanych z budową węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w istniejącej kotłowni budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Łąkowej 29 w Łodzi, a w szczególności :

  1. dostarczenie i montaż urządzeń węzła - węzeł podłączeniowy, wymienniki, pompy, naczynia wzbiorcze, odmulacze, filtry, zawory, manometry, termometry, rurociągi z kompletnym osprzętem, mocowania, podwieszenia, wsporniki itp.;
  2. dostarczenie wszystkich materiałów dodatkowych, jak materiał spawalniczy, śruby, uszczelki, dwuzłączki, przeciwkołnierze, etc.;
  3. dostarczenie i montaż izolacji zewnętrznych rurociągów oraz wykonanie niezbędnych robót zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji;
  4. uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów koniecznych do uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako materiałów budowlanych w Polsce oraz dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji;
  5. wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji;
  6. rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów;
  7. wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy faktyczny przebieg wszystkich przewodów, rozmieszczenie pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, średnice, parametry i wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji;
  8. zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym.

Wynik postępowania

W związku z prowadzonym postępowaniem Filmoteka Narodowa informuje zgodnie z art. 92 Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy Inżynieryjnej Mikalor Piotr Jaros, ul. Jaspisowa 65, 91-360 Łódź z ceną 43 663,02 zł. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): Cena – 60 %, Gwarancja – 30%, Termin wykonania – 8%, Termin płatności – 2%. Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.


Kategoria: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2016-10-26   10:30


Pliki do pobrania