FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Rejestracja

Poniżej opisany jest proces rejestracji na Olimpiadę w sposób skrótowy. Wszystkie szczegóły znajdują się w Regulaminie Olimpiady w § 3.

REGULAMIN

  1. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
  2. Aby wziąć w niej udział uczeń powinien zgłosić się do dyrektora swojej szkoły wraz z wypełnionym Zgłoszeniem uczestnictwa (Załącznik nr 2 dla osoby pełnoletniej lub Załącznik nr 2a dla osoby niepełnoletniej).
  3. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Szkolną (Załącznik nr 3a), w skład której powinny wchodzić co najmniej trzy osoby będące nauczycielami w tej szkole, a jedną z nich jest nauczyciel informatyki. Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji Szkolnej. Opiekun naukowy uczestników może być jednocześnie Przewodniczącym Komisji Szkolnej. 
  4. Przewodniczący Komisji Szkolnej na podstawie przekazanych przez uczniów Zgłoszeń uczestnictwa wypełnia formularz znajdujący się poniżej.
  5. Do Komitetu Głównego (na adres Organizatora) do 9 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) Przewodniczący Komisji Szkolnej zobowiązany jest przesłać w formie papierowej oryginały zgłoszeń uczestnictwa (Załącznik nr 2 i/lub Załącznik nr 2a; kopie zgłoszeń powinny zostać w szkole), na podstawie których został uzupełniony formularz elektroniczny.
  6. Po wypełnieniu formularza rejestracji elektronicznej na adres e-mail Przewodniczącego Komisji Szkolnej zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia. Nie trzeba go drukować, ani przesyłać do organizatora. Jest to jedynie dokument poświadczający zgłoszenie. W przypadku nieotrzymania przez Przewodniczącego Komisji Szkolnej wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin, należy skontaktować się z organizatorem w celu wyjaśnienia sprawy (tel. 22 182 47 63, e-mail: olimpiada@fina.gov.pl).

W formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 2/Załącznik nr 2a) jedna ze zgód, jaką uczestnik musi wyrazić brzmi: „wyrażam zgodę na pseudonimizację ww. moich danych osobowych dokonaną przez Organizatora”. Pseudonimizacja polegać będzie na nadaniu wszystkim uczestnikom kodów, pod którymi będą publikowane wyniki. Każdy z Uczestników zostanie poinformowany o swoim kodzie za przed I etapem Olimpiady. Pseudonimizacja podyktowana jest rozporządzeniu unijnym dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO).

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną i koniecznością bieżącego dostosowywania działań do ewentualnych jej skutków informujemy o możliwości zmian w harmonogramie i regulaminie. W związku z tym prosimy o regularne śledzenie komunikatów, które będziemy zamieszczać na oficjalnej stronie Olimpiady.


DANE SZKOŁY


KOMISJA SZKOLNA

W skład Komisji Szkolnej powinien wchodzić nauczyciel informatyki/szkolny informatyk.

DANE PRZEWODNICZĄCEGO

CZŁONKOWIE KOMISJI (co najmniej 2 osoby)

1.

2.


DANE UCZESTNIKÓW

1.

Uczestnik jest osobą z niepełnosprawnością/osobą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*
* pole wymaganeOrganizatorzy

                   

Patronat honorowy

     

Partnerzy i Patroni

 

Szkoły partnerskie

                              

                  

 
                                 


Partnerskie festiwale filmowe

   

Masz pytania dotyczące Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej?

Napisz do nas: olimpiada@fina.gov.pl
Zadzwoń: + 48 22  182 47 63Biuro Organizatora Olimpiady mieści się w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Adres korespondencyjny:

ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa