STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Struktura

Dyrekcja

Filmoteką zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.

Dyrektora powołuje i odwołuje minister kultury i dziedzictwa narodowego na zasadach określonych w przepisach prawa.

Dyrektor kieruje Filmoteką przy pomocy zastępców w liczbie nie większej niż trzech.

Zastępcy Dyrektora są powoływani i odwoływani przez Dyrektora.

Organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora jest Rada Programowo-Naukowa.

Rada Programowo-Naukowa

Do zadań Rady należy:

  • opiniowanie sprawozdań z działalności Filmoteki
  • wyrażanie opinii o wszystkich sprawach z dziedziny naukowej mających zasadnicze znaczenie dla Filmoteki Narodowej
  • wyrażanie opinii z inicjatywy własnej, ministra lub Dyrektora Filmoteki w sprawach związanych z wykonywaniem zadań statutowych.

Przewodniczącego Rady i jej członków, których liczba nie powinna przekraczać 17 osób, powołuje i odwołuje minister na wniosek Dyrektora.
Kadencja Rady trwa dwa lata i za zgodą ministra może być przedłużona na następne dwa lata.

Rada działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez ministra na wniosek Dyrektora.
 
Przy Filmotece mogą działać komisje złożone ze specjalistów różnych dziedzin będące organami opiniodawczymi Dyrektora.
Komisje, o których mowa w ust.1. Statutu powołuje Dyrektor.

Do pobrania

Schemat struktury organizacyjnej (PDF) (46.4 KB)

Statut Filmoteki Narodowej (PDF) (4.8 MB)

Kontakt

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny 
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
tel. + 48 22 380 49 00
fax: +48 22 380 49 01
e-mail: sekretariat@nina.gov.plInformację wprowadził (a): Cyfryzacja (2016-02-23)
Informację zmodyfikował (a): Agnieszka Kluczek (2017-10-20)