ARCHIWALIA

ARCHIWALIA

Archiwalia

Kolekcja archiwaliów jest najbardziej niejednolitym zbiorem FINA. Znajduje się w niej wiele rodzajów materiałów związanych z dziełami, twórcami oraz instytucjami filmowymi, ale też z wydarzeniami, zjawiskami i tematami (technika filmowa, filmoznawstwo czy fotografia). Wyjątkowe znaczenie mają dokumenty związane z procesem produkcyjnym i cenzurą, czyli protokoły z posiedzeń Komisji Ocen Scenariuszy i kolaudacje.

Archiwalia obejmują różne typy obiektów. Są to m.in.:

  • protokoły z narad filmowych
  • oficjalne dokumenty (legitymacje, zaświadczenia)
  • bilety i zaproszenia
  • wspomnienia ludzi filmu
  • prywatne zdjęcia
  • korespondencja
  • materiały ikonograficzne i literackie do filmów przedwojennych.

W dużej mierze zasób opiera się na kolekcjach tematycznych (przykładowo: „Andrzej Wajda”, „Zenon Wasilewski”, „Czołówka Filmowa Wojska Polskiego”, „Polonica filmowe”).

Obecnie kolekcja archiwaliów jest w trakcie weryfikacji i reorganizacji.