BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Znajdujecie się Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Filmoteki Narodowej.

Korzystanie z BIP

Obowiązek udostępniania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej  urzędowym publikatorze teleinformatycznym  wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.). Szczegółowe zasady działania stron Biuletynu Informacji Publicznej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 stycznia 2001 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68).

Dostęp do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej FN

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Filmoteki może być, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniona na wniosek. 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej można pobrać z niniejszej strony.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, należy powiadomić o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Filmoteka nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie. W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.

Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, Filmoteka poniesienie dodatkowe koszty, może ona pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Należy wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty; udostępnienie informacji następuje wówczas w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

Do pobrania

Wzór wniosku o udostępnienie Informacji Publicznej (PDF) (46.78 KB) 

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Kontakt

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny 
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
tel. + 48 22 380 49 00
fax: +48 22 380 49 01
e-mail: sekretariat@nina.gov.pl


NIP: 5213784838
REGON: 367467328

Redaktor BIP

Agnieszka Kluczek

e-mail: akluczek@fn.org.pl

tel. +48 22 542 10 68

fax: +48 22 646 53 73