Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

2018-06-21

Powołanie Rady Programowo – Naukowej FINA

19 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowo – Naukowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

Rada, jako organ opiniodawczo – doradczy FINA, opiniuje strategię programów działania instytucji oraz ocenia ich realizację, analizuje efektywność działań podejmowanych przez FINA, jak również wyraża opinię we wszystkich istotnych sprawach związanych z jej działalnością.

Skład Rady

Do składu Rady, na wniosek dyrektora FINA, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał 10 członków, wyróżniających się znajomością zagadnień wchodzących w zakres działania instytucji. Są to: prof. dr hab. Tadeusz Lubelski, prof. dr hab. Marek Niezgódka, dr hab. prof. UJK Barbara Gierszewska, Michal Bregant, Thomas C. Christensen, Marianna Otmianowska, Piotr Legutko, Karol Kościński, Jarosław Sokół i Przemysław Dakowicz.

Na inauguracyjnym posiedzeniu członkowie Rady wytypowali spośród swojego grona profesora Tadeusza Lubelskiego na przewodniczącego rady. W najbliższym czasie dopełnione zostaną formalności związane z jego powołaniem na to stanowisko. Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności merytorycznej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego za rok 2017.

Sylwetki członków Rady Programowo-Naukowej FINA powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia 28.05.2018 r.

Karol Kościński, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
wicedyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów.

Przemysław Dakowicz
Poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego
i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia literackie.

Piotr Legutko, TVP Historia
Od 2017 r. dyrektor TVP Historia. Wykładowca Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz retoryki i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor licznych programów telewizyjnych, reportaży i filmów dokumentalnych. Od lat 90. związany z TVP. W latach 80. Współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, następnie z „Czasem Krakowskim”, był redaktorem naczelnym „Nowego Państwa” i członkiem zespołu redakcyjnego „Gościa Niedzielnego”.

Marianna Otmianowska, Narodowe Archiwum Cyfrowe
Od 2016 r. dyrektorka NAC. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki i Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium Doktoranckiego IS PAN. Zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym, edukacją muzealną oraz wykorzystaniem i wdrażaniem nowych technologii w sektorze kultury.

Jarosław Sokół
Uznany polski scenarzysta, pisarz, anglista, literaturoznawca, tłumacz i wydawca. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Autor wielu scenariuszy filmowych i serialowych, m.in. do „Czasu honoru”. Laureat licznych nagród, w tym za scenariusz do filmu „Statyści” na 31. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Prof. Tadeusz Lubelski, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Krytyk i historyk filmu, tłumacz. Specjalizuje się w historii filmu polskiego oraz w historii kinematografii europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem francuskiej. Bliskie jest mu widzenie badań filmoznawczych w rozległym kontekście kultury i historii. Były członek prezydium Komitetu Nauk o Sztuce PAN (w latach 2007-2011 jego przewodniczący); członek Europejskiej Akademii Filmowej (od 2006), Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Filmowego". Przewodniczy Radzie Programowej Krakowskiego Festiwalu Filmowego (od 2002).

Prof. Barbara Gierszewska
Specjalizuje się w filmoznawstwie i literaturoznawstwie. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Pracowania Teatru, Filmu i Nowych Mediów). Autorka książek i artykułów z czasopiśmiennictwa filmowego i kultury kina do 1939 r.

Thomas C. Christensen, Danish Film Institute
Filmoznawca, wykładał na uniwersytetach w Kopenhadze i Arhaus. Od 2010 r. członek zarządu ACE (European Cinematheque Association), w latach 2003 – 2015 pracował w Komisji ds. Technicznych FIAF (International Federation of film Archives) . Wybitny ekspert z zakresu rozwiązań dotyczących przechowywania i zabezpieczania zbiorów. W przebiegu dotychczasowej kariery współpracował m. in. z British Film Institute, odpowiadając wówczas za wsparcie w projektowaniu nowego budynku archiwum, co jest szczególnie cenną kompetencją z punktu widzenia zadań archiwizacyjnych FINA.

PhDr Michal Bregant, National Film Archive (NFA), Czechy
Filmoznawca, krytyk, kurator i wykładowca. Dwukrotnie pełnił funkcję dziekana FAMU (Film and TV School) w Pradze. Członek zarządów ACE (European Cinematheque Association) i FIAF (International Federation of film Archives). Od 2012 r. dyrektor zarządzający praskiej filmoteki, która – co ma szczególne znaczenie dla zadań archiwizacyjnych FINA - obecnie buduje swoje archiwum.

Prof. dr hab. Marek Niezgódka, Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego
Matematyk, członek poprzedniej rady Filmoteki Narodowej, ekspert z zakresu rozwiązań dotyczących repozytorium cyfrowego. Inicjator Biblioteki Wirtualnej Nauk – jednego z pierwszych w Polsce projektów bibliotek internetowych. Stały przedstawiciel Polski w Unii Europejskiej w Zespole Doradczym ds. Strategii Rozwoju eInfrastructures, członek Komitetu Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN.

Misja FINA

Istotnym elementem spotkania była dyskusja nad kierunkami rozwoju instytucji powstałej w 2017 r. z połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Dyrektor FINA Dariusz Wieromiejczyk zaznaczył trzy obszary zadań będących podstawą jej misji: archiwizację polskiego dziedzictwa audiowizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem tego filmowego i okołofilmowego, upowszechnianie zasobów, które łączy się z funkcją edukacyjną oraz działania kulturotwórcze, w tym te skupione wokół koprodukcji. Przebieg rozmów w gronie ekspertów potwierdził, iż dla realizacji swoich głównych celów FINA musi podjąć wyzwanie stworzenia systemu archiwizacji swoich zasobów, którego niezbędnym elementem jest, odpowiadający współczesnym standardom przechowywania, budynek archiwum.

 

Kontakt dla mediów:
+48 22 380 49 76
e-mail: media@nina.gov.pl 


Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) to nowoczesna instytucja kultury, która została powołana 1 czerwca 2017 roku w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jej misją statutową jest digitalizacja, gromadzenie, restaurowanie i udostępnianie, a także promocja polskiego dziedzictwa audiowizualnego oraz upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej. FINA jest też koproducentem nowych materiałów audiowizualnych (filmów, audycji radiowych i telewizyjnych oraz wydawnictw filmowych i muzycznych).

  • Rada Programowo – Naukowa FINA

    Fot. FINA