Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
A K T U A L N O Ś C I

A K T U A L N O Ś C I

2017-03-30

Warsztaty "Metadata Management in Film Archives" w Poczdamie

W dniach 29–30 marca 2017 roku w Poczdamie odbyły się warsztaty poświęcone normie opisu metadanych EN 15907 ("Cinematographic Works Standard") opracowanej przez Federację Archiwów Filmowych – FIAF.

O warsztatach

Podczas warsztatów zespół z Filmoteki Narodowej przedstawił prezentację poświęconą sposobom opisu polskich zbiorów filmowych w epoce cyfrowej.

Filmoteka Narodowa i British Film Institute (BFI) jako pierwsze, wkrótce po opublikowaniu (przełom 2010 i 2011 roku), zastosowały normę opisu metadanych EN 15907. Od tego czasu Filmoteka nieustannie udoskonala narzędzie do katalogowania i standardy opisu danych w celu zwiększenia interoperacyjności oraz przejrzystości danych zgromadzonych w archiwum.

Więcej informacji:

http://fiafnet.org/pages/Training/Metadata-Management-in-Film-Archives.html

http://www.ace-film.eu/?p=4312

Podsumowanie prezentacji dotyczącej polskiego wdrożenia

Pierwsze schematy katalogowania w środowisku archiwów filmowych i Federacji Archiwów Filmowych – FIAF pojawiły się już w latach 60. Poddawane były stopniowym rewizjom do roku 1991 (FIAF Cataloguing Rules). Dopiero ostatnie lata przyniosły nowe spojrzenie i koncepcję relacyjnych baz danych, a także nowe modele opisu oparte na koncepcji FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records).

Opublikowane w roku 2009 i 2010 normy (DIN EN 15744:2009 Film identification – Minimum set of metadata for cinematographic works) oraz  (DIN EN 15907:2010 Film identification – Enhancing interoperability of metadata – Element sets and structures, http://filmstandards.org/) wykorzystują w pełni komputerowe narzędzia do opisu i porządkowania zbioru, pozwalając na lepszą kontekstualizację rozbudownej i różnorodnej kolekcji archiwów filmowych zawierającej nie tylko zbiory filmowe analogowe i cyfrowe, zbiory na nośnikach wideo, ale także rozbudowane zbiory okołofilmowe o różnym stopniu unikatowości. Ogłoszenie tych standardów było impulsem dla Federacji Archiwów Filmowych – FIAF do opracowania i opublikowania w minionym roku "The FIAF Moving Image Cataloguing Manual".

Filmoteka Narodowa opisuje zbiory od początku swojej działalności, a od lat dziewięćdziesiątych również przy użyciu komputerowych narzędzi do ewidencjonowania. Na przełomie 2010 i 2011 roku Filmoteka, jako pierwsze archiwum filmowe w Europie (obok British Film Institute), wdrożyła elementy i struktury z normy EN 15907, i wspólnie z komercyjnym partnerem zbudowała narzędzie spełniające podwójną funkcję katalogowania (Collection Manager Software), zarządzania i ochrony zbioru cyfrowego (Media Asset Manager).

Obok potrzeby normalizacji i interoperacyjności, kolejnym powodem wprowadzania zmian w opisie kolekcji filmowych są intensywne prace digitalizacyjne, które sprawiają, że kolekcja jest reprezentowana w dwóch postaciach (analogowej i cyfrowej).

Zaprezentowany, międzynarodowej publiczności, Katalog Centralny Filmoteki Narodowej odzwierciedla głębokie przeobrażenia w ścieżce technologicznej, opisuje zastosowane narzędzia w zakresie konserwacji, digitalizacji i restauracji.

Podczas wystąpienia zostały zaprezentowane doświadczenia w zakresie:

  • Mapowania i centralizacji baz danych
  • Rozbudowania schematu metadanych zgodnie z wdrożonymi normami w zakresie kolekcji filmowej i okołofilmowej ze szczególnym uwzględnieniem połączeń pomiędzy obiektami
  • Korekty i rozwoju słowników na potrzeby porządkowania i poprawiania precyzji opisu
  • Implementacja dodatkowych usprawnień takich jak automatyczna ekstrakcja metadanych z cyfrowych kopii filmowych DCP
  • Rozbudowy elementów dotyczących rejestracji i opisów działań archiwistycznych typu “preservation events” na potrzeby modelowej
  • dokumentacji konserwacji, digitalizacji i restauracji obrazu i dźwięku